Aller au contenu principal Skip to page footer

Improving Public Policies

in a Digital World

05/06 DEC. 2016

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

PARIS | FRANCE | 2016

Agenda available!

10 Principů Efektivní Otevřeného Vládnutí*

1.     Právo na transparentnost a přístup k veřejným informacím              

1.1.    Otevřená Vláda by měla vykonávat své aktivity co možná nejtransparentněji.

1.2.    Právo na transparentnost je nedílnou součástí práva na volný přístup k informacím. Kvalitní otevřená vláda by měla svým občanům, s pouze nutným prodlením, zajistit přístup k co nejkompletnějším informacím. Omezení tohoto práva by měla být striktně stanovena a podléhat pravidelné revizi.

1.3.    Právo na volný přístup k informacím by mělo být omezeno pouze v případech ochrany soukromých a citlivých informací, v oblasti strategicky relevantních témat a otázkách národní suverenity.

1.4.   Nezávislé orgány (administrativní nebo soudní) by měly garantovat efektivní výkon práva na volný přístup k informacím; měly by mít pravomoc uvalit sankce na příslušné administrativní složky, bránící právu na volný přístup k informacím (včetně neodůvodněného odkládání přístupu k vyžádaným datům).

2.     Právo na opakované využití veřejných informací             

2.1.   S uznáním základního práva na volný přístup k informacím se pojí také nutnost podporovat opakované využití tohoto práva, které je hybatelem demokratického pokroku. Otevřená vláda by tedy měla v co nejvyšší míře umožnit opakované využití veřejných informací.

2.2.   Účinnost práva na volný přístup k informacím vychází z předpokladu, že vlády a veřejné instituce zpřístupní vlastní dokumenty a jiná data v otevřené, neupravené a opakovaně užitné podobě.

2.3.   Otevřená vláda by měla vytvořit veřejně dostupnou službu určenou pro zveřejňování dokumentů a jiných dat a vynaložit prostředky a úsilí pro zajištění kvalitního řízení takovéto služby.

2.4.   Otevřená vláda by se měla zavázat k umožnění opakovaného využití veřejných informací v co nejvyšší míře. Součástí takového závazku by měla být snaha vytvořit specifické modely odměňování, které zvýší rozsah využívání přístupu k veřejným informacím. Takové financování může být prováděno například formou vyrovnávacích příspěvku, ovšem pouze za předpokladu, že by takový postup nebránil výkonu práva občanů na volný, a tedy i bezplatný, přístup k informacím.

3.     Právo na účast ve veřejném rozhodování

3.1.   Právo na otevřené vládnutí by mělo umožnit všem občanům volit a být voleni ve volbách.

3.2.  Otevřená vláda by měla umožnit každému občanu pravidelnou účast na politických rozhodnutích, která se ho dotýkají.

3.3    V rámci zavedení otevřené vlády se státy zavazují k vytvoření mechanizmů participativní demokracie a v alespoň střednědobém horizontu k vytvoření mechanizmů spoluúčasti na tvorbě veřejných rozhodnutí.    

4.    Právo na obnovení demokratického pluralismu

4.1.   Otevřená vláda by měla bránit demokratický pluralismus a podporovat pravidelnou obměnu osob ve funkcích činících veřejná rozhodnutí skrze omezení trvání mandátů, jejich akumulace nebo počtu mandátů.

4.2.   Otevřená vláda by měla podporovat reprezentativnost ve složení volených institucí a procesu participativní demokracie.

5.     Právo na pravdu a oporu ve vládě

5.1.   Není možné vytvořit otevřenou vládu bez důvěry občanů v jejich zástupce. Otevření vlády podmiňuje vytvoření mechanizmů, které podněcují důvěru mezi občany a jejich zástupci.

5.2.   Důvěra nemůže být nastolena bez pravdivosti. Otevřená vláda by měla deklarovat princip pravdivosti v rámci výkonu fundamentálních státních zákonů a dosáhnout soudní vymahatelnosti dodržování takového principu. 

5.3.   Právo na pravdu by mělo být podporováno nejen v procesu rozhodování a hodnocení, ale také v procesu participace a konzultace občanů.

5.4.   Právo na pravdu a oporu ve vládě zahrnuje nejen pravidla síťové neutrality, ale také datové neutrality, jelikož v digitální éře dneška je právě tato dvojí neutralita klíčová pro vykonávání otevřeného vládnutí.

5.5.   Důvěra a pravdivost nemůže být přítomna ve zkorumpované společnosti. Otevřená vláda by se tak měla zavázat k potírání korupce a k trestání osob zodpovědných za korupční jednání, vždy však v rámci dodržení zákonných pravidel spravedlivého soudního procesu.

6.    Právo na odpovědnou vládu

6.1.   Otevřená vláda by měla vytvořit právní rámec odpovědnosti jejích zástupců a činit je odpovědnými za jejich jednání.

6.2.   Právo na odpovědnou vládu se pojí s povinnostmi občanů a veřejných činitelů, kteří by stejně tak měli být odpovědní za své jednání.

6.3.    Právo na odpovědnou vládu zavazuje její zástupce k prosazování otevřenosti vlády skrze přijímání opatření vedoucích k překonání paradoxu participativní demokracie a paradoxu otevřenosti.

6.4.    Pro zaručení účinnosti práva na odpovědnou vládu by otevřená vláda měla podporovat vlastní administrativní složky a veřejné instituce ve snaze zavádět moderní technologie, které jsou v digitální éře dneška klíčové pro transparentní vládnutí, občanskou participaci a občanskou kontrolu a hodnocení vlády.

7.   Právo na ochranu aktérů procesu otevírání vlády

7.1.   Otevřená vláda by měl vytvořit právní rámce na ochranu zástupců opozice a/nebo zástupců menšinových názorů.

7.2.   Otevřená vláda by se měla zavázat k vytvoření právního rámce na ochranu aktérů, kteří jsou v intencích demokratických principů činní v procesu otevírání vlády.

7.3.   Právo na volný přístup k informacím se pojí s právem na přenos informací, v případě, že taková aktivita je v obecném zájmu a jeho realizace je proporcionální k naplňování ostatních práv. Otevřená vláda by tedy měla zajistit statut právní ochrany pro žurnalisty a whistleblowery v jejímž důsledku jsou tyto osoby předmětem výjimky z trestního řízení následujícího v důsledku jejich jinak protiprávních činů. Tyto osoby mají právo na ochranu a na zatajení jejich zdrojů.

7.4    Otevřená vláda by měla omezit vlastní prostředky na sledování populace. V případě nasazení takových prostředků a zařízení by otevřená vláda měla být schopna zajistit, aby jich bylo využíváno jen ve jménu obecného zájmu a jejich nasazení nebylo disproporční vůči významnosti cíle, kterého má být díky jejich využívání dosaženo.

8.    Právo na účinnost otevřené vlády

8.1.   Právo na otevřenou vládu je naplňováno skrze principy a pravidla, které jsou některými státy přijímány, ale nejsou účinné.

8.2.   Právo na otevřenou vládu činí volené zástupce odpovědnými za zajištění účinnosti rozhodnutí a zákonů představených v rámci procesu otevírání vlády v zájmu zabránění výskytu překážek, které by tento proces mohly brzdit.

8.3.   Otevřená vláda by měla v rámci zefektivnění vlastních mechanizmů zajistit svým občanům právo na soudní vymáhání práv spojených s otevřeným vládnutím.

8.4.   V zájmu zaručení účinného otevírání by vláda měla zavést adekvátní opatření vedoucí k eliminování digitálního rozdělení (digital divide), dosažení rovného přístupu k vyspělým technologiím, které jsou v digitální éře dneška zárukou transparentní a participativní demokracie.

9.    Právo na přiměřenost a opodstatnění výjimek z principů otevřeného vládnutí

9.1.   Existence otevřené vlády je podmíněna přítomností určitých principů, jako například práva na volný přístup k informacím, práva na opakované využití veřejných informací nebo práva na občanskou participaci, z nichž všech existují výjimky. Otevřená vláda by měla svým občanům zajistit právo na přiměřenost a opodstatnění výjimek z principů otevřeného vládnutí.

9.2.   Otevřená vláda by se měla zavázat k omezení počtu takových výjimek a bezpodmínečnému odůvodnění existence těch přetrvávajících.

9.3.   V případě, že jsou takovéto výjimky zavedeny, soudní aparát by měl být oprávněn přezkoumat, zda jsou tyto výjimky opodstatněné a přiměřené vzhledem k charakteru odůvodnění jejich existence.

9.4.   Díky principu přiměřenosti by zpřístupňování veřejných informací nemělo popírat základní občanská práva. V případě, že jsou úkony spojené s výjimkami z principů otevřeného vládnutí podloženy obecným zájmem, soudní aparát by měl být oprávněn přezkoumat, zda nejsou tyto výjimky nepřiměřené vzhledem k charakteru odůvodnění jejich existence.

10.   Právo na rozšíření kultury otevřeného vládnutí

10.1.   Otevřená vláda by se měla zavázat k podporování kultury otevřeného vládnutí ve všech složkách společnosti a na všech úrovních regionálního, administrativního a institucionálního členění.

10.2.    Otevřená vláda by měla podporovat vzdělávání v oblastech otevřeného vládnutí skrze popularizační aktivity v zájmu dosažení plnohodnotné informovanosti široké veřejnosti.

10.3.    Otevřená vláda by měla podporovat výzkum všech aspektů otevřeného vládnutí.

Představeno na Sorbonne –  Paříž, 5 prosince 2016

Irène Bouhadana y William Gilles 

Docentka/Docent Právnické fakulty Université Sorbonne a sekretář/ředitel IMODEV

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

 

 

*V originálu “Open Government”. Ekvivalent anglického termínu “Open Government” není v českém odborném názvosloví pevně ukotven. V tomto dokumentu je tak termín překládán ve dvou variantách jako a) “otevřená vláda” b) “otevřené vládnutí” podle kontextu užití anglického originálu v původním textu (viz GILLES and BOUHADANA, The 10 principles for an Effective Open Government).